തീവ്രമായ്‌ വാദിക്കുന്നവനാണ് തീവ്രവാദി എങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ തീവ്രവാദി ആണ്

November 21, 2010

കുലംകുത്തികള്‍......

കുലംകുത്തികള്‍,
നപുംസകങ്ങള്‍
ചൂണ്ടയില്‍ നിന്നുതിര്‍ന്ന
പരല്‍മീനുകളെ
തോണിക്കാരന്‍ വിളിച്ചത്
കടല്‍കിളവന്‍,
പഴകിയനാരിന്‍ ബല-
മറിയാത്തവന്‍,
മീനുകള്‍ വിളിച്ചത്
ഇരയ്ക്ക് കടികൂടുന്നവര്‍,
മണ്ടന്‍മാര്‍
കണ്ടവര്‍ വിളിച്ചത്....

No comments:

Post a Comment